Spracovanie jednoduchého účtovníctva

Kto môže viesť jednoduché účtovníctvo?

Subjekty, ktoré majú možnosť podľa slovenskej účtovnej a obchodno-právnej legislatívy účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva sú:

 • Podnikatelia, ktorí nie sú zapísaná v Obchodnom registri (napr. advokáti, notári, zubní lekári, lekári, zverolekári, architekti, stavební inžinieri, výtvarní umelci, spisovatelia, tlmočníci a mnoho ďalších tzv. slobodných povolaní).
 • Fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť (napr. živnostníci) alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť okrem fyzických osôb, ktoré vedú tzv. daňovú evidenciu.
 • Občianske združenia, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a iné subjekty za predpokladu, že nepodnikajú a ich príjmy v predchádzajúcom účtovnom období nedosiahli 200 000 eur.
 • Cirkvi a náboženské spoločnosti, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu, ak nepodnikajú.
 • Pozemkové spoločenstvá, ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 eur.

Naša spoločnosť Vám zabezpečí:

 • Vedenie peňažného denníka
 • Evidenciu pohľadávok a záväzkov
 • Evidenciu dlhodobého majetku
 • Evidenciu zásob
 • Vedenie pokladničnej knihy a peňažných prostriedkov na bankovom účte
 • Vedenie iných pomocných kníh
 • Spracovanie účtovnej závierky
 • Vyhotovenie výkazov o príjmoch a výdavkoch a o majetku a záväzkoch
 • Komplexnú daňovú agendu (daň z príjmov, DPH, miestne dane)
 • Daňovú optimalizácia
 • Komplexnú mzdovú agendu
 • Priebežné účtovné a daňové prehľady podľa vašich požiadaviek
 • Poskytovanie informácií o pripravovaných zmenách v oblasti účtovníctva, daní a miezd prostredníctvom e-mailu